Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost Grason Solutions s.r.o., IČO: 06884156, se sídlem na adrese Praha 10 – Strašnice, Pod Rapidem 491/8, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 290734 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru www.grason.cz (dále jen „Server“) a mobilní aplikace Grason (dále jen „Aplikace“), pomocí kterých zprostředkovává uzavírání smluv, jejichž předmětem je zejména provádění krátkodobých prací, úkolů a služeb. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla“) upravují veškeré nakládání s osobními údaji ve spojení s užíváním Serveru a/nebo Aplikace, není-li mezi konkrétními subjekty ujednáno něco jiného. K plnému využívání Serveru a/nebo Aplikace je nutná registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Výrazy v těchto Pravidlech začínající velkými písmeny mají stejný význam, jako je jim přiřazen ve všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele (dále jen „VOP“), pokud tato Pravidla výslovně nestanoví jinak. VOP jsou dostupné na adrese www.grason.cz.

A. Jaké osobní údaje jsou zpracovány

Tato Pravidla se vztahují výlučně na nakládání s údaji o fyzických osobách. Provozovatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytne při registraci Uživatele o sobě, pokud je fyzickou osobou, nebo o svých pracovnících, pokud je právnickou osobou. Dále Provozovatel zpracovává údaje, které mu Uživatel poskytne za dobu trvání své registrace, nebo které uvede v jím vložené Nabídce nebo Poptávce.

Údaje, které Provozovatel zpracovává, tak zahrnují jméno a příjmení osob spravujících účet Uživatele, včetně všech podúčtů, a jiných osob, které Uživatelé při používání Serveru a/nebo Aplikace uvedou, emailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje těchto osob, údaje o pracovním zařazení osob, o jejich oprávnění a zdravotní způsobilosti k provádění Práce, jejich kvalifikaci, pohlaví, věku a další údaje, které Uživatel při využívání Serveru a/nebo Aplikace poskytne. Provozovatel dále zpracovává údaje o směnách vykonaných Grasonem, kterými jsou zejména typ směny, začátek a konec směny a udělené a obdržené hodnocení.

Zdravotní způsobilost k provádění Práce potvrdí Uživatel naskenováním zdravotního průkazu bez uvedení rodného čísla.

Na základě souhlasu Uživatele uděleného v rozhraní Severu a/nebo Aplikace může docházet ke zpracování údaje o poloze používaného zařízení za účelem nabídky relevantnějších Nabídek a Poptávek a kontroly dodržování VOP.

V případě, že Uživatel zveřejní na Serveru a/nebo v Aplikaci jakékoli osobní údaje třetích osob, je povinen tak učinit pouze při splnění podmínek daných příslušnými právními předpisy, včetně zejména případného získání souhlasu se zpracováním osobních údajů od těchto subjektů. Údaje osob spravujících podúčty jsou zpracovávány pouze na základě jejich souhlasu, který je Provozovatelem vyžadován v rámci založení podúčtu.

V případě, že Uživatel zveřejní na Serveru a/nebo v Aplikaci jakékoli osobní údaje, které nejsou ze strany Provozovatele vyžadovány, činí tak zcela dobrovolně. Provozovatel není vzhledem k ochraně soukromí a technické náročnosti povinen takové osobní údaje vyhledávat a upozorňovat Uživatele na jejich zveřejnění, nebo tyto osobní údaje likvidovat.

B. Zpracování za účelem plnění smluvních podmínek

Provozovatel využívá osobní údaje za účelem plnění svých smluvních povinností vůči Uživatelům, jak jsou upraveny zejména ve VOP. Osobní údaje jsou tak využívány za účelem umožnění prohlížení obsahu Serveru a/nebo Aplikace, správy Uživatelského účtu, umísťování Nabídek a Poptávek a interakce mezi Uživatelem a Provozovatelem a mezi Uživateli navzájem pro uspokojení jejich Nabídek a/nebo Poptávek. Současně jsou osobní údaje zpracovávány za účelem fakturace a uživatelské podpory, případně dalších jednání upravených ve VOP. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je ze strany Provozovatele prováděno ve zcela nezbytném rozsahu.

Provozovatel sleduje a ukládá záznamy o aktivitě Uživatelů a interakcích s obsahem umístěným na Server a/nebo do Aplikace pouze za účelem sledování vývoje a/nebo uspokojení Nabídky a Poptávky, včetně případného uzavření příslušné smlouvy mezi Uživateli prostřednictvím rozhraní Serveru a/nebo Aplikace. Dále jsou záznamy o aktivitě Uživatelů sledovány a ukládány za účelem zvyšování efektivity vyhledávání Uživatelů, přizpůsobování obsahu Serveru a/nebo Aplikace a sledování preferencí Uživatelů v rámci vybraného regionu. Takto jsou sledovány údaje o četnosti návštěv Serveru a/nebo Aplikace, hledaných heslech a zobrazených Nabídkách a Poptávkách a akcích provedených v rámci účtu Uživatele.

C. Zpracování pro marketingové účely

Provozovatel využívá kontaktů Uživatele pro telemarketing a zasílání obchodních sdělení pouze v případě, že Uživatel udělí Provozovateli svůj výslovný souhlas s využitím kontaktních údajů pro marketingové účely. Souhlas Uživatel uděluje při své registraci, případně později prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Tento souhlas Uživatel potvrzuje v rámci dokončení registrace prostřednictvím svého e-mailu.

V rámci marketingových aktivit kontaktuje Provozovatel Uživatele v souvislosti s informacemi o novinkách týkajících se Serveru a/nebo Aplikace a jejich funkcí.

Ke komunikaci v tomto případě Provozovatel používá telefonní číslo nebo e-mailovou adresu Uživatelů, které za tímto účelem Uživatel sám vyplní na Serveru a/nebo v Aplikaci, nebo zprávy zasílá přímo prostřednictvím Uživatelského rozhraní.

Poskytnutí údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely lze kdykoli odvolat nebo změnit své preference týkající se zasílaných sdělení, a to kliknutím na odkaz na konci každé e-mailové zprávy a zvolením příslušného nastavení nebo prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@grason.cz.

D. Kdo údaje zpracovává

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány primárně Provozovatelem. Ostatním Uživatelům Serveru a/nebo Aplikace se poskytují osobní údaje uvedené Uživatelem v rozsahu potřebném pro efektivní sjednání smlouvy prostřednictvím či za pomoci Serveru a/nebo Aplikace výlučně poté, co Uživatel tyto osobní údaje sám zveřejní, případně poté, co schválí interakci s jiným Uživatelem.

Pro zasílání e-mailů jsou využívány služby společnosti Mailchimp. Pro účely těchto služeb jsou zpracovávány osobní údaje poskytnuté Uživateli o jméně a příjmení, telefonním čísle a e-mailové adrese kontaktních osob.

V případě, kdy Zadavatel využívá služby vedení mzdové agendy od společnosti Grason Payroll s.r.o., IČO: 140 73 579, se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 360056 (dále jen „Grason Payroll“), pověřuje Zadavatel Poskytovatele k tomu, aby společnosti Grason Payroll poskytl (i) identifikační údaje příslušného Grasona, (ii) údaje o směnách vykonaných Grasonem pro Zadavatele a (iii) další údaje nutně nezbytné pro zpracování mezd, které si společnost Grason Payroll od Poskytovatele vyžádá.S výše uvedenými výjimkami Provozovatel neposkytuje ani jinak nezpřístupňuje zpracovávané osobní údaje dalším třetím stranám.

E. Doba zpracování osobních údajů

Za účelem plnění smluvních podmínek Provozovatel zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání registrace na Serveru a/nebo v Aplikaci. V případě marketingových aktivit jsou osobní údaje zpracovávány rovněž po celou dobu trvání registrace Uživatele a 6 měsíců po skončení platnosti registrace, nebo do okamžiku, kdy Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá.

F. Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s nakládáním s osobními údaji má Uživatel právo požádat Provozovatele o informace ohledně osobních údajů, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů. Dále má Uživatel právo požádat Provozovatele o přístup k poskytnutým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

Jestliže se Uživatel domnívá, že je zpracování osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů).

Dále má Uživatel právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů od Provozovatele k jinému správci, jsou-li pro to splněny podmínky dané právními předpisy. V případě přímého marketingu může Uživatel vznést u Provozovatele námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě dojde k ukončení zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené má Uživatel vždy právo obrátit se v případě porušení povinností Provozovatele se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

G. Bezpečnost

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o zpracování osobních údajů. Provozovatel klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti. Přístup k úložišti je také chráněn heslem a prostřednictvím šifrované komunikace s databází. V rámci Provozovatele mají přístup k osobním údajům pouze ti pracovníci, kteří s nimi potřebují bezprostředně nakládat.

H. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Provozovatele emailem na adresu info@grason.cz.

Tato pravidla zpracování osobních údajů jsou platná a účinná od 1. 1. 2022.

Grason Solutions s.r.o.