Práce pro Ukrajinu 🇺🇦 #StandWithUkraine

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Grason Solutions s.r.o., IČO: 06884156, se sídlem na adrese Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 290734 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání internetového serveru (dále jen „Server“) a/nebo mobilní aplikace Grason (dále jen „Aplikace“), pomocí nichž Provozovatel:

- zprostředkovává Uživatelům uzavření smluv, jejichž předmětem je provádění krátkodobých prací, úkolů a služeb;
- umožňuje Uživatelům umístění inzerce dlouhodobých pracovních nabídek; a
- umožňuje prezentaci Uživatelů, kteří mají zájem o provedení prací nebo o inzerované pracovní nabídky.

1.2. Uživatelé jsou povinni seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na Serveru a/nebo v Aplikaci nebo jiným užíváním (např. prohlížením, vkládáním příspěvků do diskuzí apod.). Serveru a/nebo Aplikace berou Uživatelé na vědomí aktuální znění VOP a jsou povinni se jimi řídit. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou také nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Vymezení pojmů

"Aplikace" má význam uvedený v článku 1.1 VOP;
"Autorský zákon" znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;
"Cena licence" má význam uvedený v článku 10.1 těchto VOP;
"Ceník" znamená dokument, nebo souhrnně dokumenty, které určují Cenu licence nebo dalších a služeb nabízených Provozovatelem, a které předkládá Provozovatel při nabídce spolupráce potenciálnímu nebo stávajícímu Zadavateli;
"Grason" znamená Uživatele – fyzickou osobu, která prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nabízí provedení Práce;
"Nabídka" znamená nabídku provedení Práce ze strany Grasona;
"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

"Objednávka" má význam uvedený v článku 6.1 těchto VOP;
"Poptávka" znamená poptávku provedení Práce a/nebo inzerci stálého pracovního místa ze strany Zadavatele;
"Práce" znamená provádění krátkodobých prací, úkolů a služeb nebo vykonávání práce dlouhodobě;
"Pracovní smlouva" znamená pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jakoukoli jinou obdobnou smlouvu uzavíranou mezi Zadavatelem a Grasonem;
"Server" má význam uvedený v článku 1.1 VOP;
"Uživatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví nebo užívá Server a/nebo Aplikaci nebo se zaregistruje prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace;
"Uživatelské rozhraní" znamená rozhraní Serveru a/nebo Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Uživatel svůj Uživatelský účet;
"Uživatelský účet" znamená účet Uživatele umožňující přístup k Uživatelskému rozhraní, vkládání a spravování Poptávek nebo Nabídek, komunikaci mezi Uživateli a využívání dalších funkcí Serveru a/nebo Aplikace;
"VOP" znamená tyto obchodní podmínky;
"Zadavatel" znamená Uživatele – fyzickou nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace poptává provedení Práce;
"Zákoník práce" znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění.

3. Předmět smluvního vztahu

3.1. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Zadavatelem na straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Zadavateli užití Serveru a/nebo Aplikace za účelem vyhledání vhodného Grasona a uzavření Pracovní smlouvy, na jejímž základě Grason pro Zadavatele provede Práci, a závazek Zadavatele uhradit Provozovateli Cenu licence nebo jinou odměnu v souladu s těmito VOP.

3.2. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Grasonem na straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Grasonovi užití Serveru a/nebo Aplikace za účelem vlastní prezentace, vyhledání vhodného Zadavatele a následné uzavření Pracovní smlouvy. Tato služba není ze strany Provozovatele ve vztahu ke Grasonovi jakkoli zpoplatněna.

3.3. Zadavatel a Grason berou na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je v rámci své činnosti podle článků 3.1 a 3.2 těchto VOP a souvisejícího zprostředkování uzavření Pracovní smlouvy činný jak pro Zadavatele, tak pro Grasona.

3.4. Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi Uživateli, zejména mezi Zadavatelem a Grasonem. Práva a povinnosti mezi Uživateli podléhají dohodě mezi Uživateli a řídí se příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky Uživatelů či jejich porušením.

4. Obecné podmínky užívání serveru a aplikace

4.1. Uživatel je povinen při užívání Serveru a/nebo Aplikace dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatel je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních Uživatelů Serveru a/nebo Aplikace nebo dalších osob.

4.2. Uživatel zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Serveru a/nebo Aplikace, narušovat zabezpečení Serveru a/nebo Aplikace, bránit jiným Uživatelům v plnohodnotném užívání Serveru a/nebo Aplikace, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.), zejména v podobě textu Nabídky nebo Poptávky a informací o samotném Uživateli.

4.3. Uživatel odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zásahem do Serveru a/nebo Aplikace a jejích součástí (včetně zdrojového kódu).

5. Základní práva a povinnosti provozovatele

5.1. V souvislosti s provozem Aplikace Provozovatel spravuje databázi Uživatelů, a dále databázi jejich Nabídek či Poptávek.

5.2. Provozovatel je oprávněn zasílat Grasonovi konkrétní Poptávky, které Zadavatelé vložili na Server a/nebo do Aplikace, a to na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl při registraci, případně pomocí notifikací v Aplikaci. Provozovatel je také oprávněn stejným způsobem zasílat Zadavateli konkrétní Nabídky, které Grasoni vložili na Server a/nebo do Aplikace.

5.3. Provozovatel není v pracovněprávním ani jiném obdobném smluvním vztahu ke Grasonovi ani k Zadavateli a nenese odpovědnost za jejich jednání. Provozovatel neprovádí Práci sjednanou mezi Zadavatelem a Grasonem a nenese odpovědnost za její řádné a včasné provedení ani za její kvalitu, ani nenese odpovědnost za splnění jiných práv a povinností vyplývajících pro Zadavatele a Grasona z Pracovní smlouvy nebo jiných právních jednání, které mezi nimi vznikají.

5.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Poptávky nebo Nabídky vložené Uživatelem na Server a/nebo do Aplikace.

5.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provádění Práce ani v jakékoli souvislosti s ní.

5.6. Pro vyloučení pochybností platí, že Provozovatel nemůže ovlivnit výši odměny sjednané mezi Zadavatelem a Grasonem a nenese žádnou odpovědnost v případě neuhrazení odměny Grasonovi ze strany Zadavatele řádně a včas.

6. Registrace

6.1. Jestliže má Uživatel zájem vkládat Nabídky nebo Poptávky týkající se provedení Práce a dostávat informace o vhodných Nabídkách nebo Poptávkách ostatních Uživatelů, registruje se na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím registračního rozhraní. Po úspěšné registraci získává Uživatel přístup k Uživatelskému účtu a Uživatelskému rozhraní, jejichž prostřednictvím je za podmínek stanovených těmito VOP oprávněn nabízet či poptávat provedení Práce. Registrací Uživatele na Serveru nebo v Aplikaci je uzavřena smlouva o zprostředkování mezi Uživatelem a Provozovatelem. Jednání jakékoli osoby prostřednictvím Uživatelského účtu se považuje za jednání Uživatele, jemuž Uživatelský účet náleží. Provozovatel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, požadovat po Zadavateli vystavení objednávky veškerých služeb na Provozovatelem připraveném formuláři (dále jen „Objednávka“). V případě, že je vyžadována Objednávka dochází k uzavření smlouvy o zprostředkování teprve okamžikem akceptace Objednávky ze strany Provozovatele.

6.2. Při registraci je každý Uživatel povinen uvést následující informace: (i) jméno a příjmení, případně firmu a IČO u právnické osoby; (ii) telefonický kontakt s regionální předvolbou; (iii) e-mailovou adresu; (iv) místo trvalého bydliště; (v) přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno); (vi) údaje o držení a platnosti zdravotnického průkazu; (vii) fotografii; (viii) předchozí pracovní zkušenosti; (ix) údaj o kategoriích Práce, se kterými má zkušenost; (x) státní občanství; a (xi) krátký text o své osobě. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

6.3. Grason může dále dobrovolně vyplnit údaj o svém datu narození a údaj o bankovním spojení.

6.4. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné, nepřesné údaje, nebo údaje neaktualizuje.

6.5. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení své registrace na Serveru a/nebo v Aplikaci prostřednictvím Uživatelského rozhraní či kontaktních údajů Provozovatele uvedených v těchto VOP. Současně je Uživatel oprávněn požadovat odstranění údajů, které uvedl.

6.6. Provozovatel je kdykoli oprávněn, a to i bez předchozího oznámení, zablokovat Uživatelský účet v případě, že Uživatel poruší své povinnosti plynoucí z právních předpisů nebo těchto VOP, nebo pokud k tomu má jakýkoli jiný vážný důvod. Blokací Uživatelského účtu není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Uživatele vzniklé v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně zablokovat Uživatelský účet Grasona v případě, že Grason nevykoná Práci v domluveném rozsahu u Zadavatele. V případě obnovení zablokovaného Uživatelského účtu na jeho žádost je Provozovatel oprávněn si účtovat poplatek ve výši 1.000 Kč, není-li v Ceníku uvedeno jinak.

6.7. Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí. Bez udělení tohoto souhlasu nelze registraci dokončit.

6.8. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem se uzavírá vždy na dobu neurčitou. Provozovatel i Uživatel jsou oprávněni smlouvu kdykoli za jejího trvání vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou v délce 1 měsíc počínající prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

7. Základní práva a povinnosti zadavatele

7.1. Zadavatel, který je registrován jako Uživatel, a který má zájem, aby pro něj fyzická osoba vykonala Práci za sjednanou cenu, zadá prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace Poptávku na Grasona a v Poptávce uvede přesný popis požadované Práce, zejména: (i) druh Práce, (ii) místo (město/část města/okres/kraj) výkonu Práce, (iii) čas a datum Práce.

7.2. Poptávka nesmí obsahovat jakékoli kontaktní údaje na Zadavatele, jinak může být Provozovatelem smazána. Zadavatel není oprávněn uzavřít /Pracovní smlouvu (ani umožnit faktické zaměstnání či jiné pracovní zapojení Grasona bez písemné smlouvy): (i) s Grasonem, o jehož Nabídce se dozvěděl prostřednictvím Serveru nebo Aplikace; a/nebo (ii) s Grasonem, který již dříve vykonal pro Zadavatele práci na základě využití Serveru a/nebo Aplikace, jinak než prostřednictvím Provozovatele, tj. prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace a v souladu s těmito VOP. V případě porušení této povinnosti je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Provozovatele, k níž bude připojen daňový doklad (faktura) s uvedením přesné výše smluvní pokuty, a to do 15 dnů od doručení faktury Zadavateli a na bankovní účet Provozovatele uvedený na faktuře. Provozovatel je v těchto případech oprávněn dle svého uvážení místo daňového dokladu (faktury) vystavit nejprve pouze zálohový daňový doklad (pro forma fakturu) a až po uhrazení smluvní pokuty dodat řádný daňový doklad (fakturu).

7.3. V případě, že se Zadavatel a Grason dohodnou na uzavření Pracovní smlouvy je Zadavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli a uhradit Provozovateli zvláštní odměnu podle Ceníku za každého Grasona, se kterým se na uzavření příslušné smlouvy za podmínek uvedených v tomto článku 7.3 dohodne. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem 7.3 je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Provozovatele, k níž bude připojen daňový doklad (faktura) s uvedením přesné výše smluvní pokuty, a to do 15 dnů od doručení faktury Zadavateli a na bankovní účet Provozovatele uvedený na faktuře. Provozovatel je v těchto případech oprávněn dle svého uvážení místo daňového dokladu (faktury) vystavit nejprve pouze zálohový daňový doklad (pro forma fakturu) a až po uhrazení smluvní pokuty dodat řádný daňový doklad (fakturu).

8. Základní práva a povinnosti Grasona

8.1. Grason, který je registrován jako Uživatel, a který má zájem provést Práci pro Zadavatele, zadá na Server a/nebo do Aplikace svoji Nabídku.

8.2. Nabídka nesmí obsahovat jakékoli kontaktní údaje na Grasona, jinak bude Provozovatelem smazána. V případě, že Grason bude kontaktován Zadavatelem za účelem uzavření Pracovní smlouvy jinak než prostřednictvím Provozovatele, je Grason povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli. Grason není oprávněn uzavřít Pracovní smlouvu se Zadavatelem, o jehož Poptávce se dozvěděl prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace, jinak než prostřednictvím Provozovatele a v souladu s těmito VOP.

8.3. V případě, že se Grason a Zadavatel dohodnou na uzavření Pracovní smlouvy, je Grason povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to bez zbytečného odkladu.

8.4. Grason je povinen dostavit se v uvedený čas na uvedené místo výkonu Práce a před započetím Práce předložit Zadavateli veškeré potřebné doklady za účelem ověření jeho totožnosti a jeho oprávnění vykonávat předmětnou Práci. Nesplnění této povinnosti, může vést k zablokování Uživatelského účtu Grasona Provozovatelem podle článku 6.6 VOP.

9. Uzavření smlouvy mezi uživateli

9.1. V případě, že Zadavatel zadá výběr Nabídky Grasona, bude o tomto Grason příslušným způsobem notifikován a vzniká mu závazek k provedení předmětné Práce pro Zadavatele a Zadavateli odpovídající závazek Grasonovi předmětnou Práci skutečně dát. Bezprostředně po akceptaci Nabídky budou Zadavateli i Grasonovi zobrazeny vzájemné kontaktní údaje a Zadavatel a Grason si budou moci dohodnout konkrétní podmínky provedení Práce.

9.2. Po provedení Práce jsou Zadavatel i Grason povinni označit na Serveru a/nebo v Aplikaci Práci jako dokončenou a ohodnotit druhou stranu Pracovní smlouvy. Hodnocení probíhá jak formou označení příslušného počtu hvězdiček, tak formou slovního komentáře. Uživatelé berou na vědomí, že se jejich hodnocení v Aplikaci zobrazuje veřejně.

10. Platební podmínky

10.1. Za registraci na Serveru a/nebo v Aplikaci, za užívání Serveru a/nebo Aplikace, za zprostředkování uzavření Pracovní smlouvy a možnost uveřejnění Poptávky je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli odměnu dle Ceníku (dále jen „Cena licence“).

10.2. Jedna licence se vždy vztahuje pouze k jedné provozovně (jednomu restauračnímu nebo obdobnému zařízení) a vždy opravňuje pouze jednoho Uživatele identifikovaného touto jednou provozovnou; s každou licencí však může být dle preference Uživatele spojen jeden nebo více podúčtů (tj. přístupů pro konkrétní fyzické osoby, které budou za Uživatele Server a/nebo Aplikaci používat). Každý podúčet bude spojen s jedinečným uživatelským jménem a heslem opravňujícím konkrétní osobu k užívání Serveru a/nebo Aplikace. Cena licence a případný poplatek za vyšší počet Poptávek, než jsou zahrnuty v Ceně licence, budou splatné na základě a podle údajů uvedených na faktuře vystavené Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení místo daňového dokladu (faktury) vystavit nejprve pouze zálohový daňový doklad (pro forma fakturu) a až po uhrazení smluvní pokuty dodat řádný daňový doklad (fakturu).

10.3. Zadavatel je oprávněn zvolit si způsob placení Ceny licence, a to čtvrtletně, půlročně a/nebo ročně, není-li mezi Zadavatelem a Provozovatelem dohodnuto jinak.

10.4. Na základě registrace a zaplacení Ceny licence poskytuje Provozovatel Zadavateli nevýhradní, územně neomezenou, nepřenosnou a časově omezenou licenci k užívání Serveru a Aplikace na dobu odpovídající Zadavatelem zvolenému licenčnímu období. Tato doba se prodlužuje v případě zaplacení Ceny licence na další období, a to o Zadavatelem zvolenou délku licenčního období. V případě uplynutí doby, na kterou byla Cena licence zaplacena, je Provozovatel oprávněn bez dalšího zablokovat profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci, a to až do doby opětovného zaplacení Ceny licence na další období.

10.5. V případě prodlení Zadavatele se zaplacením jakékoli odměny nebo její části Provozovateli delším než 14 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem nebo prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace) o této možnosti, omezit nebo zablokovat užívání Serveru a/nebo Aplikace ze strany Zadavatele, příp. smazat jakoukoli Poptávku Zadavatele, která je aktuálně na Serveru a/nebo v Aplikaci zveřejněna, nebo profil Zadavatele na Serveru a/nebo v Aplikaci zrušit.

11. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

11.1. Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Serveru a Aplikaci a ke všem jejich součástem, s výjimkou obsahu Nabídek a Poptávek a jiných textů nebo obsahů zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci Uživateli nebo v jejich zastoupení, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Serveru a/nebo Aplikace, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Serveru a Aplikace a všech součástí jejich zpracování. Užití jakékoliv součásti Serveru a/nebo Aplikace (zejména jejich grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele. V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Serveru a/nebo Aplikace bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle Občanského zákoníku včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

11.2. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle Autorského zákona, uděluje Provozovateli svolení k bezplatnému užití takových autorských děl, zejména k jejich publikování na Serveru a/nebo v Aplikaci, včetně práva k poskytnutí všech takových autorských děl třetí osobě. Takové materiály je Uživatel oprávněn umístit na Server a/nebo do Aplikace pouze v případě, že je sám jejich autorem, příp. disponuje souhlasem autora s umístěním příspěvků na Server a/nebo do Aplikace.

11.3. Umístí-li Uživatel na Server a/nebo do Aplikace jakékoli materiály, které obsahují informace, výjevy, statky či jiné hodnoty chráněné právem na ochranu osobnosti a/nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických osob, zaručuje se Provozovateli, že disponuje odpovídajícími souhlasy dotčených fyzických osob k takovému uveřejnění.

11.4. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Serveru ani Aplikace, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Serveru a/nebo Aplikace v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Serveru a/nebo v Aplikaci. Provozovatel neodpovídá Uživatelům za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení Serveru a/nebo Aplikace nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

11.5. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Serveru a/nebo Aplikace, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Uživatelů nebo jejich Nabídek nebo Poptávek, ani za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na Server a/nebo do Aplikace třetími osobami, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

11.6. K uveřejnění Nabídky či Poptávky, příp. k reakci na Nabídku nebo Poptávku uveřejněnou na Serveru a/nebo v Aplikaci, je oprávněn pouze Uživatel, který splňuje veškeré zákonné, smluvní či jiné požadavky pro příslušnou Práci. Provozovatel není povinen splnění zákonných, smluvních či jiných požadavků kladených na Uživatele jakkoli kontrolovat. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost ve vztahu k případné absenci oprávnění Uživatelů vykonávat činnosti nebo Práce odpovídající Nabídce nebo Poptávce.

11.7. Uživatelé se v rámci zadávání Poptávky nebo Nabídky zavazují prezentovat prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace pouze takové informace, které nejsou způsobilé přivodit újmu Provozovateli a/nebo třetím osobám. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost a přesnost prezentovaných informací, stejně jako za to, že jsou oprávněni příslušný obsah prostřednictvím Serveru a/nebo Aplikace zveřejnit.

11.8. Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat jakékoli informace o užívání Serveru a/nebo Aplikace, na jejichž základě bude možné jednoznačně identifikovat Uživatelský účet, jehož prostřednictvím byla Nabídka nebo Poptávka vytvořena.

11.9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez souhlasu Uživatele, odstranit jakoukoli součást obsahu Serveru a/nebo Aplikace, zejména jakýkoli profil Uživatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Serveru a/nebo Aplikace nebo který vykazuje znaky diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob nebo jiné obecně zavrženíhodné jednání či postoje.

11.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, komunikace, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech na Serveru a/nebo v Aplikaci jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele.

11.11. Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Serveru a/nebo Aplikace s těmito VOP a od Uživatele požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.

12. Kontaktní údaje

12.1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Serveru a/nebo Aplikace a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím následujících kontaktů:Grason Solutions s.r.o., Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, email: info@grason.cz

13. Závěrečná ustanovení

13.1. V průběhu provozu Serveru a/nebo Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Uživatele neprodleně informovat prostřednictvím Uživatelského rozhraní Serveru a/nebo Aplikace a/nebo zasláním emailové zprávy na adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Uživatelském rozhraní a/nebo emailovou zprávou, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. V případě odmítnutí změny VOP je Uživatel povinen s okamžitou platností ukončit užívání Serveru a/nebo Aplikace. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Uživatele na Serveru a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Uživateli zejména v důsledku ukončení užívání Serveru a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Ceny licence za příslušné licenční období nebo její poměrné části.

13.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů týkající se Serveru a/nebo Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem, mají přednost ustanovení individuální dohody.

13.3. Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Serveru a/nebo Aplikace, s uzavřením smluv o zprostředkování a s těmito VOP budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky.

13.4. Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou pravidla nakládání s osobními údaji, která jsou v aktuálním znění dostupná na www.grason.cz.

13.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 4. 2020. Grason Solutions s.r.o.